VOTA JUNTS, VOTA TONI CARRIÓN

EL CANVI S'APROPA

Programa electoral 2023

Aquí trobaràs els tres eixos amb les propostes del nostre programa electoral.

Les persones primer

És possible aconseguir una ciutat on ens hi sentim bé perquè estigui ordenada, ben l·luminada, neta i segura. Que tingui més cura de veritat de la nostra gent gran i que fereixi alternatives al jovent i a les famílies per tal de tenir més opcions d’accés a l’habitatge.

HABITATGE

Incrementarem els habitatges lliures i protegits, dinamitzant nous blocs i la cessió de particulars.

S’ha de fer efectiu el dret a l’habitatge, i garantir que estigui a l’abast de tothom, fet que ajudarà a posar fi a les ocupacions delinqüencials. De la mateixa manera, cal acabar amb l’especulació en aquest àmbit. Cal evitar la separació de les persones en funció de les seves circumstàncies socials.

Proposem aplicar el Pla Local d’habitatge amb objectius socials, prioritzarem l’ús del parc d’habitatges construïts i buits abans de promoure nous creixements, recomanem prioritzar la rehabilitació d’edificis d’habitatges existents mitjançant fòrmules com els convenis entre propietaris i promotors, concessions d’ús i gestió i cooperatives d’habittatge, fent servir de model el projecte d’habitatge cooperatiu.

Posarem els instruments necessaris per crear habitatge dotacional per a les persones joves. Treballarem per donar resposta a la necessitat que tenen famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i avançarem en la reserva d’habitatges socials per persones amb discapacitat.

GENT GRAN - REFORMA DE L’ASIL SURÍS

Adaptarem i ampliarem l’Asil Surís i reforçarem els serveis socials d’atenció domiciliària

Les persones grans són en l’actualitat un dels grups de població més vulnerable i alhora amb més expectatives. Cal posar els mecanismes i recursos necessaris per tal que l’envelliment de les persones grans sigui actiu i amb autonomia i qualitat de vida.

La socialització és un factor imprescindible per una vida plena i saludable. S’ha de promoure la participació i iniciativa de les persones grans. Donarem suport a les xarxes solidàries i al voluntariat d’acompanyament a les persones grans amb la finalitat que se sentin amb qualitat de vida.

Comptarem amb el voluntariat com una peça clau en la lluita contra la solitud. És una evidència que la solitud no volguda, l’aïllament i el maltractament, tenen punts en comú i s’han d’abordar en el seu conjunt. Un gran nombre de persones grans viuen soles, amb més o menys autonomia, i fins i tot es poden sentir aïllades.

Millorarem les infraestructures existents i construirem un nou edifici a la Residència Asil Surís que farà augmentar les places dels residents. Facilitarem l’atenció de la gent gran amb dependència, obrint un nou centre de dia que aconsegueixi millorar la conciliació i cobreixi les necessitats de les famílies.

Adaptarem espais segurs de mobilitat al voltant de les Residències per tal que els residents puguin gaudir de l’entorn amb les seves famílies

EDUCACIÓ

En un context de baixa natalitat, considerem que la ciutat necessita acordar amb tota la comunitat educativa un pacte per a l’educació. Aquesta proposta, que requereix assessorament tècnic i professional, s’ha de consensuar tenint en compte les necessitats de les famílies, dels infants i del jovent. L’any 2017 es va acordar una roda de pèrdua d’una línia de P3 per a cada centre de primària del municipi. No ens podem permetre el tancament de cap escola; tots els centres educatius són entitats vives amb història i s’ha de cercar la solució més adequada, que permeti abaixar les ràtios.

Si la solució passa per reconvertir un dels centres educatius en institut-escola, s’ha de valorar quins beneficis suposaria i quin centre és més adient, per situació i per instal·lacions. És des de la comunitat educativa de Sant Feliu de Guíxols des d’on ha de sorgir laproposta que acabi validant el Departament d’Educació.

Per altra part, aprofitant que tenim una Escola de música, proposem que Sant Feliu deGuíxols esdevingui centre de creativitat, potenciant el talent els artistes locals. Apostem per la creació d’una escola de pintura i una altra escola de dansa, aprofitant els espais municipals buits, reconvertint-los en equipaments educatius, que també estiguin disponibles per als centres de Primària i de Secundària.

Entenem l’educació com un tot que s’ha de dur a terme arreu i per això impulsarem i intensificarem els PEE (Plans Educatius d’entorn) i promourem programes d’ajuts a la realització d’extraescolars gratuïtes per a tot l’alumnat CENTRE DE CREATIVITAT del municipi. Volem impulsar Plans d’activitats extraescolars per a permetre vincular els projectes educatius amb les entitats socials, culturals i amb espais que fomentin la transmissió de valors, la investigació i la transferència de coneixement del propi municipi. Aquestes activitats han de permetre millorar la cohesió social i la vinculació comunitària i una educació de lleure.

Considerem que l'educació és formació al llarg de la vida. Promourem des de la Biblioteca municipal, clubs de lectura, presentacions de llibres, cursos monogràfics i converses en diferents idiomes.

Fomentarem fer cursos amb col·laboració amb la Universitat per a persones majors de 50 anys.

Als centres cívics proposarem activitats diversificades i demandades per la gent gran.

Crearem un banc del temps on persones voluntàries estiguin disposades a intercanviar coneixements i habilitats afavorint la comunicació i la cohesió social.

IGUALTAT

Les polítiques de gènere i feministes representen un dels eixos principals dins dels nostres principis, amb un compromís exprés de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament. Incorporarem la perspectiva de gènere en plans i programes municipals vetllant perquè també s’incorpori a les contractacions locals.

Visibilitzarem el talent femení per aconseguir referents femenins en el municipi. Dissenyarem i implementarem protocols contra la violència masclista, en especial contra l’assetjament sexual en espais d’oci com són festes majors, festivals...

Fomentarem la creació de consells de dones al municipi. Garantirem l’ús i la difusió d’un llenguatge no sexista i promourem programes educatius que fomentin les relacions igualitàries entre nenes i nens.

SEGURETAT CIUTADANA

Incrementarem la il·luminació d’espais foscos. Fomentarem un cos de proximitat a la ciutadania.

La seguretat és un dels nostres eixos centrals, una prioritat de la nostra gestió municipal. Els ciutadans ens reclamen com a prioritat la seguretat de la ciutat i una resposta a les emergències. La seguretat dels carrers i barris és imprescindible per garantir els drets i les llibertats de les persones.

Una ciutat segura i resilient garanteix la qualitat de vida, la feina i els drets fonamentals.

Una incidència que afecta especialment la convivència és el fenòmen de les ocupacions delinqüencials organitzades, cada cop més generalitzades. La violència vinculada a l’oci nocturn, en especial les agressions contra les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, també qüestions com el tràfic d’estupefaents i, les cada cop més freqüents, “botellades”, són situacions que generen sensació d’inseguretat entre la ciutadania.

Treballarem per disminuir la sensació d’inseguretat als nostres carrers treballant en tres eixos: disminució dels delictes que més preocupen (ocupacions delictives, robatoris i inseguretat a l’espai públic), potenciació de la presència policial (policies locals, vigilants i coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra) i manteniment de l’espai públic per evitar-ne la degradació.

Els darrers anys la ciutat pateix de forma recurrent incidències en el servei d’enllumenat públic que provoca situacions d’inseguretat ciutadana i molts dels passos de vianants de les vies principals no estan correctament il.luminats.

Impulsarem un pla de re-il·luminació de tots els espais públics de Sant Feliu de Guíxols per identificar i valorar les accions necessàries que permetin corregir les incidències i talls de llum, els punts foscos o deficientment il·luminats en parcs, places, eixos de prioritat cívica i preveure la il·luminació de tots els passos de vianants de les vies de la xarxa bàsica i secundària.

TRANSPORT PÚBLIC

Aplicarem tarifes gratuïtes a La Montdela per a la gent gran i connectarem el centre amb els aparcaments amb busos llançadora.

Incentivarem l’ús de la bicicleta a Sant Feliu, com a mitjà de transport més sostenible d’acord amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11, Ciutats i comunitats sostenibles. Potenciarem la mobilitat activa i, per a vianants. Redactarem un pla de mobilitat que estableixi elements de facilitat i criteris de seguretat per a aquest tipus de desplaçament.

Impulsarem un nou pla per a millorar les condicions d’accessibilitat al transport públic per a les persones de mobilitat reduïda. Potenciarem una ciutat que ofereixi una xarxa de transport públic que connecti tots els barris entre si i millori les comunicacions amb Palamós Caldes, Girona i Barcelona, també en horari nocturn.

Apostarem pel transport públic, que ha de ser gratuït per a les persones grans, impulsant la creació d’un model de T-Mobilitat. A l’espera de tenir un aparcament que solucioni els problemes reals de la ciutat, posarem al servei de locals i visitants busos llançadora que uneixin les zones d’aparcament actual amb els eixos comercials.

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ens proposem incrementar la neteja i el reciclatge per superar l’objectiu de la UE de recollida selectiva abans de 2027

Apostarem de forma clara per augmentar el reciclatge i reduir les tones de residus del contenidor gris que es porten a la planta de transferència de Solius i complirem amb els objectius de recollida selectiva que marca la UE que també ens permetrà incrementar la valorització dels residus.

Tant els veïns com els visitants heu de trobar una ciutat amb els serveis excel·lents i per això ens assegurarem que s’apliquin les mesures de control intern que donarà garanties per fer un seguiment de la gestió del contracte més important de la ciutat.

Després de molts anys d’endarreriment, la ciutat ja disposa de les fraccions de recollida de residus a la majoria dels barris tot i que el nivell de rebuig està essent molt similar al contracte anterior. Ens comprometem a desenvolupar els aspectes del contracte que no s’estan fent com ara campanyes informatives de sensibilització a la ciutadania per tal d’explicar bé el funcionament de la recollida selectiva a Sant Feliu i que ajudi a fomentar la conscienciació social envers la generació de residus i la preservació del medi ambient.

ANIMALS DE COMPANYIA

Facilitarem la tinença responsable d’animals amb programes educatius pels més petits i impulsant les adopcions per a la gent gran.

Elaborarem un pla de benestar animal i mediambiental. Col·laborarem amb les entitats de protecció de la natura per crear un catàleg de les espècies de fauna —de família, domèstica i silvestre, autòctona i migratòria— i flora que conviuen amb nosaltres a Sant Feliu, a fi de garantir un nivell òptim de salut i benestar per a tots: persones, animals i plantes.

Potenciarem la tinença responsable d’animals de família. Ho farem mitjançant la creació de programes educatius pels més petits i acompanyarem les persones grans i en situació de vulnerabilitat en la convivència amb animals de família.

Incentivarem l’actualització del cens d’animals de família —gossos, gats i fures—. La nostra ciutat és destí de turisme familiar. Adaptarem les instal·lacions municipals a aquesta realitat. Promocionarem espais “amics dels animals”per fomentar totes les formes de turisme familiar i l’esbarjo de les famílies residents.

Procurarem unes instal·lacions adequades pels animals que vagin sols, adaptarem el conveni de recollida amb l’APA Rodamon a fi d’evitar que els animals vagabunds quedin desatesos i formarem un cos especialitzat en benestar i protecció dels animals dins la Policia Local que garanteixi el compliment de l’Ordenança Municipal i la resta de normativa que procura per un nivell òptim de convivència entre les persones, els animals i les plantes.

Crearem una Taula de Benestar Animal i Mediambiental, amb representació de les institucions i entiats implicades per tal de garantir el correcte desenvolupament i seguiment de les accions proposades al nostre programa.

ALTRES PROPOSTES I ACCIONS

Assegurarem la integració de les persones amb discapacitat afavorint que tinguin accés a les diferents activitats del poble, orientant-los en la seva incorporació al món laboral. Aconseguirem el segell de Turisme Accessible.

Treballarem per la igualtat i la cohesió social organitzant tallers interactius dirigits per especialistes i adreçats especialment al jovent on es tracti la igualtat. Obrirem espais socials on es trobin les diferents cultures, afavorint la inclusió dels migrants al poble i potenciarem l’espai social de l’Ajuntament (PIJ) per orientar al jovent sobretot entre els 16-18 anys. Dotarem de recursos econòmics les accions socials de les diferents entitats.

Farem millores a la via pública per tal de facilitar l’accessibilitat en el dia a dia dels ganxons amb pla específic de reparació i ordenació dels obstacles existents en voreres i carrers. Facilitarem l’acabament d’edificis abandonats en fase d’obra que representen un perill i un fre per al desenvolupament. Promourem sòl industrial per tal d’aconseguir preus a nivells assequibles que ha d’afavorir l’estada de major teixit industrial.

Crearem un pla específic de parcs i jardins per a la creació i manteniment de més i millors parcs a tots els barris. Incrementar la il·luminació per a una major sensació de seguretat ciutadana i afavorir aquests espais com a lloc de trobada, oci i convivència.

L’escola de pares esdevindrà un espai de formació permanent per les famílies on es tractin temes d’interès educatiu de la franja d’edat 0-18 anys, amb un programa d’orientació familiar individual amb corresponsabilitat de les famílies i oferir un servei d’ajuda a les famílies estrangeres connectat amb escoles i instituts amb servei de mediació per temes educacionals.

Promourem la creació d’un consistori infantil/juvenil amb la col·laboració del Consell escolar municipal, per acostar el funcionament democràtic i els seus valors als nens i joves.

Obrirem patis rotatius per dinamitzar els barris, fomentant la cohesió social i oferint espais adequats a infants i joves.

Dotar de més recursos humans a serveis socials.

Orientar la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat tan intel·ectuals com físiques.

Establir relacions inter-generacionals en els casals i residències.

Rutes adaptades per cadires de rodes al voltant de les Residències per a la gent gran.

Impulsar una Fira per a Gent Gran amb diferents activitats, feta amb ells i per ells.

Formació i assessorament de famílies que tenen dificultat de comunicació amb els seus fills.

Sentiment Ganxó

És possible sentir-nos cada dia més orgullosos de tot allò que ens uneix, ens identifica i que ens dona personalitat pròpia. Cal donar a conèixer i potenciar la història i els millors actius de Sant Feliu als nostres visitants, amics i familiars. Compartim amb tot el món el sentiment ganxó!

ESPAI POLIVALENT

Per fer-hi activitats esportives, culturals, de lleure i també de caire comercial o econòmic.

Una ciutat com Sant Feliu de Guíxols porta a terme en el seu dia a dia i durant les diferents èpoques de l’any nombroses activitats per iniciativa de les diferents entitats esportives i associacions ganxones que requereixen d’espais on poder-se desenvolupar.

Construirem un espai polivalent a la porta nord de Sant Feliu i prop del pavelló Carles Nadal, per tal de cobrir aquesta necessitat habitual, on hi puguin desenvolupar les seves activitats les entitats que ho necessitin i on també es celebrin festivitats com el Carnaval, dia de la Gent Gran, Cap d’Any o les Quines de Nadal.

El nou espai polivalent disposarà també de sales annexes que podran servir com a centre d’operacions en cas d’una emergència o d’algún altre esdeveniment similar que ho requereixi.
Donada la dimensió i situación d’aquest nou equipament municipal, també s’hi podran fer activitats comercials o fires de mostres relacionades amb el Centre de Negocis que està previst en un edifici annex d’aquest espai.

CASINO DELS NOIS

El reformarem per tal de convertir-lo en el centre cultural i d’exposicions de referència

Arranjarem i museïtzarem l’edifici del Nou Casino de La Constància, mitjançant un conveni, reservarem la primera planta per a un restaurant museïtzat amb mostres d’art itinerants d’artistes catalans i una segona planta amb una exposició permanent que expliqui, als visitants, la història dels casinos de la ciutat i les seves activitats principals.

A més, aquest espai comptarà amb una zona polivalent on es podran realitzar conferències i altres activitats. Impulsarem la recuperació dels cicles de teatre infantil i juvenil i del Festival de Cinema Amateur de la Costa Brava, per augmentar l’oferta cultural i acostar-la als més joves. Potenciarem la recuperació d’activitats, com la LandParty, i crearem nous esdeveniments, com concursos de còmics, quines de nadal, activitats vinculades amb el món del manga, etc, per fomentar l’oferta d’activitats d’oci enfocades als més joves del municipi

HOTEL D’ENTITATS

Crearem un espai comú per a les entitats i fomentarem el teixit associatiu i el voluntariat. Crearem un hotel d’entitats i associacions al municipi que esdevingui un lloc de reunió i col·laboració per les organitzacions socials sense ànim de lucre, que compti amb sales de reunions, oficines compartides i espais comuns.

Oferirem tallers i capacitacions per a les persones que lideren les organitzacions en temes de gestió financera, gestió de voluntariat i planificació estratègica. Per tal d’ajudar a les associacions a ser més eficients i efectives donarem assessorament i recolzament tècnic.

Potenciarem el Consell d’Entitats Municipals mantenint una comunicació continua amb les entitats i fent reunions periòdiques.

Donarem suport al desenvolupament del voluntariat, treballarem per fer més gran el teixit associatiu donat que ens dona més valor i més sentiment de pertinença com a societat, oferirem incentius per a les persones que vulguin ser voluntaris, incloent descomptes en esdeveniments culturals.

FOMENT DE L’ESPORT

Defensar la samarreta del club que representa la nostra ciutat ens uneix i ens enorgulleix.

L’activitat física i l’esport han de ser una eina de promoció de la Salut, de la igualtat de gènere i de lluita contra la discriminació i a favor de la inclusió. Facilitarem eines per lluitar contra la desigualtat i discriminació de les persones pel que fa a la inclusió dins del món de l’esport, dotant d’eines als tècnics municipals per desenvolupar tasques afavorint la participació a qualsevol nen, nena, jove o persones adultes sense tenir en compte cap condició.

Reforçarem els clubs esportius locals com l’element central del sistema esportiu del municipi, dotant-los de més recursos per desenvolupar les seves funcions esportives, socials, associatives i de cohesió.

Tindrem a punt el manteniment de les instal·lacions supervisant el bon funcionament, actuant d’urgència quan hi ha un punt malmès i trobar la solució.

Es promourà l’ús de les instal·lacions municipals entre la població, buscant sinergies on es disposi de circuits saludables amb altres organismes pel bé de la salut dels ciutadans.

Donarem suport a competicions i esdeveniments esportius ajudant en la seva promoció i promourem l’envelliment actiu amb activitats esportives a l’aire lliure.

PROMOCIÓ DEL PATRIMONI

I de l’estima i el sentiment de pertinença cap al patrimoni natural i cultural del nostre municipi
Treballarem perquè els ciutadans s’estimin el seu patrimoni i el seu entorn, modernitzant el Museu d’Història, per actualitzar-lo i reconvertir-lo en un centre d’interpretació que sigui l’eix vertebrador des del qual s’expliqui i es difongui la història de la ciutat i de l’àmbit de la Vall d’Aro.

Fomentarem la creació d’itineraris culturals dinàmics pels diferents punts d’interès del territori, per reforçar el missatge pedagògic que es difongui des de les exposicions dels diferents museus. Aquests itineraris, a més d’explicar els esdeveniments històrics més rellevants, aniran lligats a la vida de diferents personatges il·lustres de la Vall d’Aro, que ajudaran a conèixer i a posar en context l’època en què van viure.

JOVENT I NOVA ZONA D’OCI

Orientada al jovent i situada en una zona segura i respectuosa amb la resta de veïns.

Desenvoluparem i potenciarem espais de participació i interlocució amb els joves del municipi i els ajuntaments a través de Taules de Participació juvenil i Consells de Joventut, a partir de les necessitats detectades entre els joves del propi municipi. També facilitarem la cessió d’espais municipals per la creació de casals de joves, i que puguin esdevenir punts d’informació juvenil i de cohesió associativa.

Promourem més habitatge públic de lloguer assequible, concretant l’emergència habitacional de cada municipi i reservant-ne com a mínim el 25% dels nous habitatges per a joves. Impulsarem espais de coworking en equipaments i/o espais municipals per a retenir el talent juvenil i potenciar l’emprenedoria dels joves del municipi.

Garantirem la seguretat delsles joves als entorns d’oci nocturn en una zona respectuosa amb la resta de veïns promovent itineraris segurs, punts liles a esdeveniments, festes majors, festivals i zones d’oci, i punts d’informació sobre el consum de drogues, alcohol i sexualitat.

També fomentarem la creació del Carnet Jove Municipal per potenciar la cultura al municipi i la participació a la mateixa per part dels joves.

Ampliarem l’horari de la biblioteca en èpoques d’exàmens i obrirem nous espais dedicats a l’estudi que són claus per aconseguir un jovent més preparat pel futur.

FOMENT DE LA LLENGUA

La llengua és l’element troncal de la cultura catalana, reforça la identitat, la cohesió social i la convivència ciutadana. El català serà la llengua oficial d’acollida. Cap ciutadà amb voluntat d’aprendre la llengua es quedarà sense els mitjans per fer-ho i en aquest sentit potenciarem les classes de català gratuïtes per a tots els nouvinguts i la resta de la ciutadania.

Serem proactius en la defensa del model d’immersió lingüística a les escoles. Revisarem i impulsarem l’ús del català en els àmbits de l’administració i introduirem les responsabilitats de política lingüística en el cartipàs municipal. Promocionarem activament l’ús social del català

APP GUÍXOLS

 A Sant Feliu es realitzen nombroses activitats d’entitats i associacions locals que en moltes ocasions serien d’interès per a la majoria de veïns però els passen desapercebudes per una falta de promoció i difusió.

Crearem una nova aplicació per telèfons intel·ligents que permeti als ciutadans interactuar amb l’administració de forma àgil i fàcil, fer una instància, demanar cita, denunciar un incivisme, anomalia a la via pública o mal el estat del mobiliari públic.

També podran rebre notificacions de les activitats organitzades a la ciutat, una agenda unificada i alertes i avisos de seguretat ciutadana. Guixols APP es crearà per als sistemes Android i Apple amb la voluntat d’adaptar, simplificar i optimitzar les eines mòbils existents prioritzant els serveis més demandats per la ciutadania de Sant Feliu.

Amb la nova Guíxols APP, tindreu al vostre abast : Agenda de la ciutat a 7 dies vista. Últimes notícies del consistori, incidències de circulació, farmàcies de guàrdia. Plànol interactiu dels aparcaments gratuïts i de pagament, contacte amb els taxis o informació turística i cultural de Sant Feliu de Guíxols

ALTRES PROPOSTES I ACCIONS

Potenciarem el Museu d’Art apostant per oferir una mostra que ens faci únics i atractius, vinculant, tant com sigui possible, el Museu Thyssen amb mostres dels pintors catalans i dels artistes locals.

Farem efectiu el consell esportiu de la ciutat que ens ajudarà a interactuar entre clubs i així aprofitar millor els recursos materials, d’espais i administratius. Serà l’eina que ens ajudarà a ampliar un calendari d’activitats esportives durant tot l’any i d’aquesta manera promocionar la nostra ciutat.

Potenciarem quatre eixos bàsics per a la joventut amb ajudes per a la formació, facilitant les eines per trobar feina, ajudarem a l’emancipació dels joves fent una bossa d’habitatge amb lloguers ajustats a les seves possibilitats i promourem activitats socials i de lleure atractives perquè no tinguin la necessitat de buscar-les fora de la nostra ciutat.

Reactivarem la fira d’entitats connectant-la amb la setmana de l’esport Ganxó.

Donarem a conèixer a tota la població les diferents disciplines esportives que es practiquen a la ciutat i durant tota aquesta setmana realitzarem proves esportives a on tots els clubs estiguin representats i tothom pugui participar, com les escoles, jovent, gent gran, etc

Recuperarem l’exposició del Metge Rural, per augmentar l’oferta museística. L’ubicarem a l’Antic Hospital i treballarem per aconseguir que aquesta mostra esdevingui l’embrió del futur Museu de la Medicina de Catalunya.

Retirarem, d’acord a la Llei, tota la simbologia franquista, encara avui existent al municipi.

Recuperació de classes de sardanes a les escoles.

Ampliar el cartell del Festival de la Porta Ferrada per al públic més jove.

Ampliar l’horari de la biblioteca en èpoques d’exàmens.

Recuperar l’activitat al teatre amb col·laboració amb Xarxa.

Crear grups de voluntaris joves per a l’organització d’activitats al municipi.

Recuperar la participació dels joves en la proposta d’activitats per la festa major.

Reformar les instal·lacions dels camps de futbol.

Potenciar el Punt Jove de la ciutat amb un canvi d’enfocament i activitats.

Donar suport i potenciar projectes innovadors i creatius protagonitzats per als joves.

Crear una marca pròpia de l’esport ganxó i potenciar molt més el nostre entorn.

Donar suport als esdeveniments esportius organitzats per clubs i entitats de la ciutat.

Crear un carnet jove pels comerços municipals.

Realitzar netejades mensuals/trimestrals dels boscos de Sant Feliu.

Millorar les instal·lacions esportives de pista amb un programa d’inversions de renovació i conservació.

Potenciar l’espai de Las Vegas amb activitats de cinema, musicals, cicles formatius.

Creació d’un consistori infanto/juvenil.

Demanar cicle d’ensenyaments esportius que s’ha de cursar a poblacions amb dificultat de desplaçament.

Dinamització de patis amb monitoratge del mateix barri, perquè els joves tinguin feina remunerada.

Millorar les instal·lacions i els equipaments dels Programes de diversificació curricular.

Cercar empreses i dotar de beques a l’alumnat universitari per fer pràctiques a empreses ganxones.

Activitat i oportunitats de feina

APARCAMENTS

Posarem en marxa de forma urgent les solucions que s’indiquen als plans de mobilitat existents i que reforcen algunes indicacions del Pla General d’Ordenació Urbana vigent a Sant Feliu de Guíxols: La construcció de places d’aparcament sota el Passeig dels Guíxols son necessàries per donar servei als residents, a les activitats comercials i administratives del casc antic durant l’any i cal reforçar aquesta oferta amb almenys 1.000 places més a les portes de la ciutat per als fluxos estacionals que es produeixen a l’estiu.

La proposta del grup municipal de Junts consisteix en executar durant la legislatura 2023-2027 la construcció d’un gran aparcament amb 400 places sota el Passeig dels Guíxols, situat a tocar del centre de Sant Feliu de Guíxols més un aparcament de 400 places al sector Cala Sans (antic Tennis) que seran clau per a la reactivació econòmica de la ciutat ja que donaran servei a la zona on es produeix més activitat quotidiana i comercial. L’aparcament soterrat tindrà forma d’U, respectarà totalment els Jardins Juli Garreta i permetrà reduir els vehicles que actualment estan estacionats sobre el Passeig del Mar alliberant aquest espai per a una nova via d’hàbits saludables. L’aparcament tindrà l’accés just al principi de la carretera de Palamós que reduirà així el sobre trànsit de vehicles que actualment busquen aparcament i amb conseqüència millorant l’impacte ambiental de la ciutat.

Pel què fa a la definició de la superfície de l’aparcament al Passeig dels Guíxols, es sotmetran a votació de la ciutadania diferents acabats del nou Passeig entre ells la restauració en el seu estat actual. En quant a la superfície del front de mar el nou aparcament soterrat permetrà l’ampliació del passeig marítim, la creació de nova activitat de restauració al front de mar i la millora i ordenació dels Jardins Juli Garreta.

EIXOS COMERCIALS

Tant la situació com la distribució geogràfica de Sant Feliu ens ofereixen una oportunitat única de diferenciar-nos com a model de comerç de productes específics i de qualitat enfront a altres models massius de poblacions veïnes.

Treballarem junts amb tots els comerciants per a crear l’entorn basant-nos en l’urbanisme comercial que actuï per a dinamitzar els eixos comercials dels barris amb l’embelliment i creació d’espais agradables per al passeig i el consum.

Promocionarem la ciutat incrementant les accions de màrqueting amb especialistes que gestionin la creació de productes i comunicació tant a nivell intern com extern. Potenciarem el producte local en esdeveniments i actes de les diverses àrees municipals de manera transversal. Farem accions per a desestacionalitzar i obrir la nostra oferta comercial utilitzant les marques i segells alineats amb el turisme familiar, nàutic i cultural de la mà de l’Espai Carmen Thyssen. Hi sumarem l’aposta pel turisme esportiu, de congressos, turisme accessible i per a gent gran.

NOU POLÍGON INDUSTRIAL

Dinamitzarem la construcció de sòl industrial, per atraure noves empreses i els seus treballadors. Cal acollir les empreses amb una estratègia clara d’ampliació de les zones industrials al nostre territori pensant en el mitjà i llarg termini. Cal retenir les empreses i amb elles, els treballadors que són Ganxons i Ganxones per tal que puguin desenvolupar els seus projectes de vida a Sant Feliu.

Treballarem per aturar la roda de destrucció d’empreses i fer accions que vagin en línia del desenvolupament industrial, fonamental per diversificar l’economia i generar ocupació per les generacions de joves amb l’objectiu que es puguin quedar a treballar a la ciutat.

Hem tingut converses satisfactòries amb els propietaris dels terrenys per a l’ampliació del polígon Bujonis i també dinamitzarem la creació de més polígon a la zona de Cubells pel sistema de compensació o cooperació.

ECONOMIA DEL MAR

Potenciarem l’activitat portuària i de recerca marina, la construcció naval i el turisme marítim.

Conjuntament amb la Xarxa Marítima de Catalunya treballarem per crear nova activitat a Sant Feliu de Guíxols relacionada amb el mar com pot ser la recerca marina, la construcció naval o el turisme marítim.

Ens plantegem l’objectiu de revisar, crear i potenciar un nou eix econòmic a la ciutat, en la que convisqui la sostenibilitat mediambiental del sector marítim fomentant la competitivitat econòmica conscient i saludable per tal que Sant Feliu esdevingui un referent internacional d’innovació, sostenibilitat i ocupació de qualitat en les activitats relacionades amb el mar.

Per enfortir aquesta activitat caldrà adaptar els cicles formatius actuals a les necessitats que tenen les empreses del sector nàutic que es centren en la formació especialitzada en les tasques d’aquest sector.

En l’actualitat, Sant Feliu de Guíxols ja disposa d’una oferta formativa adaptada a aquesta activitat però caldrà ampliar-la creant una nova escola nàutica que s’adapti a les creixents necessitats del sector.

PROMOCIÓ I DESTINACIÓ TURISTICA

Coordinarem amb comerciants i hotelers l’oferta comercial i el turisme esportiu, cultural, familiar i sèniori crearem les condicions per tal de fomentar i atraure l’activitat econòmica que doni oportunitats directes o indirectes a la ciutadania: el nostre govern estarà sempre obert i ajudarà a tothom que confiï en Sant Feliu per desenvolupar noves activitats que aportin valor.

Davant del món i amb els empresaris hotelers crearem les condicions per tal d’afavorir noves places hoteleres. A més del turisme cultural, impulsarem el turisme sènior i el turisme esportiu amb la creació d’una reserva marina i un centre de trail-running per diversificar i incrementar el tipus de turisme que ens visita.

NOVA AGÈNCIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

La nova agència de dinamització econòmica serà l’eix vertebrador que agruparà i gestionarà totes les àrees de l’entorn econòmic amb la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat a través del foment de l’ocupació de qualitat, l’impuls a l’emprenedoria i el suport al teixit empresarial, des d’una perspectiva econòmica, social i ambiental.

Sant Feliu és un lloc únic i cal que deixi de ser una ciutat dormitori per mirar al futur: el nostre govern estarà sempre obert i ajudarà a tothom que confiï en Sant Feliu per desenvolupar noves activitats que aportin valor.

TALENT i EMPRENEDORIA

Afavorirem la creació d’una nova economia local basada en l’emprenedoria, la creació, les arts i la cultura. Un Centre de Negocis és un equipament imprescindible  Sant Feliu de Guíxols, que ha de convertir-se en un referent a nivell comarcal. Projectarem un espai polivalent on tots els emprenedors de la ciutat, empresaris, comerciants i inversors puguin establir sinergies i relacions comercials compartint experiències.

Organitzarem esdeveniments com fires, congressos, tallers, xerrades, exposicions i jornades per dinamitzar el sector creatiu i empresarial de la ciutat i la comarca. Potenciarem l’àrea de formació ocupacional, vinculat al Centre de Negocis per donar solució a la manca de treballadors qualificats que puguin ajudar a les empreses de la ciutat. Es donarà l’opció a la reserva d’espais de forma recurrent o puntual, així com, lloguer de sales de reunions o la gran sala multifuncional.

El Centre de Negocis vetllarà per mantenir relacions i col·laboracions amb altres entitats públiques. Treballarem per donar suport eficaç a la creació d’empreses i crear un entorn més favorable perquè les persones emprenedores puguin posar en marxa i desenvolupar els seus projectes.  

Crearem programes de formació per millorar competències i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir l’èxit dels projectes. Donarem assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la viabilitat de les idees empresarials i realitzar el pla d’empresa.

ALTRES PROPOSTES I ACCIONS

Promocionarem la ciutat incrementant les accions de màrqueting amb especialistes que gestionin la creació de productes i comunicació tant a nivell intern com extern.

Potenciarem el producte local en esdeveniments i actes de les diverses àrees municipals de manera transversal.

Incorporarem el ‘Big Data’ a la gestió de l’ajuntament que ens permetrà definir escenaris a més de dirigir, valorar, analitzar i corregir les accions que es realitzin.

Farem accions per a desestacionalitzar i obrir la nostra oferta comercial amb els anomenats paquets 4D utilitzant les marques i segells alineats amb el turisme familiar, nàutic i cultural de la mà de l’Espai Carmen Thyssen.

Hi sumarem l’aposta pel turisme esportiu, de congressos, turisme accessible i per a gent gran.

Iniciarem la cerca i establiment d’operadors comercials nacionals que estiguin identificats amb el territori com a dinamitzador del comerç local i de proximitat.

Treballarem l’embelliment basant-nos en l’urbanisme comercial amb un projecte que actuï per a dinamitzar el Passeig del Mar i Rambla Portalet connectant l’espai urbà al mar.

Reformarem carrers de l’eix comercial: Suprimir regs centrals dels carrers, unificació de paviments i mobiliari urbà.
Seguiment d’un calendari d’actuacions a nivell urbanístic pensades en la dinamització del comerç, embelliment i creació d’espais agradables per al passeig i el consum.

Remodelació de la plaça Salvador Espriu i el seu entorn per esdevenir punt de trobada i estimular l’aparició de nous negocis comercials de barri.

Acompanyarem i ajudarem a l’establiment de nous negocis, amb un control de locals disponibles i ajustant les necessitats segons les zones. Oferirem acompanyament personalitzat basant-nos en el coneixement de les oportunitats que ofereix la ciutat.

Informarem de les ajudes disponibles i crearem un sistema de bonificacions per tal de generar iniciatives des del viver d’empreses.

Posarem en marxa l’escola nàutica i invertirem en formació i ocupació en el sector turístic local. Apostarem per un sistema educatiu amb estudis reglats i cicles formatius que posin en valor les oportunitats laborals que ofereix la ciutat i així, donar sortides professionals als joves dins el mateix municipi: noves tecnologies, biologia, esport, turisme i restauració.

La gastronomia i el mercat d’alimentació ha de funcionar com a motor dinamitzador. El tret diferenciador de les poblacions veïnes amb el mercat municipal: Productes de proximitat i de qualitat identificats amb el territori tenen un alt nivell de promoció interna i externa. Generarem sinergies entre gastronomia i comerç per a esdevenir el motor econòmic donant valor a l’oferta tant a nivell intern com extern.

Crearem un sistema d’incentius i bonificacions per a petits autònoms per a l’obertura de nous establiments, rehabilitació de façanes, rotulació i renovació de mobiliari exterior per aquells petits empresaris que es modernitzin

Ordenar la façana marítima respectant els elements arquitectònics identitaris de Sant Feliu.

Impulsar la reserva marina com a espai natural dins de l’oferta turística de la ciutat.

Construir una piscina descoberta d’ús públic i per a fer activitats aquàtiques per al turisme no esportiu.

Modernització del port i donar continuitat al front de mar amb noves activitats comercials i un palau de congressos.

Dinamitzar els immobles Anlló i facilitar-ne la reobertura per recuperar places hoteleres.

Incentivar la rehabilitació de façanes, en especial aquelles que són rellevants per a la imatge icònica de la ciutat .

Incentivar la mobilitat personal compartida i el seu complement amb el transport col·lectiu.

Substituir tots els vehicles municipals de combustió per vehicles elèctrics.

Eliminar els obstacles de les totes les voreres com per exemple suports d’electricitat o fanals d’enllumenat.

Fer un conveni amb les operadores d’electricitat i comunicacions per a l’ordenació de xarxes aèries.

Crear una central de reserves per fer paquets turístics amb totes les empreses del sector.

Crear un pla específic de parcs i jardins per a millorar el seu manteniment.

Impulsar la figura del gestor de tràmits entre l’ajuntament, entitats i empreses.

Harmonitzar terrasses i espai públic per a l’embelliment i la creació d’espais agradables per atraure visitants.

Crear un centre de trail running per fomentar l’esport i atraure visitants a la ciutat.

Incentivar la creació d’una escola d’hostaleria que doni resposta a la demanda del sector.

Crear una àrea d’autocaravanes per tal de potenciar aquest tipus de turisme.

Fer promoció de Sant Feliu a fires de turisme per incrementar el turisme d’elevat valor afegit.

Obrir petites oficines de turisme a les entrades de Sant Feliu per tal de rebre i orientar als visitants.

Implementar el disc horari d’aparcament prop dels eixos comercials com a la plaça Salvador Espriu i al Passeig.

Millorar els camins de ronda així com el seu manteniment, senyalització i accés.

Recuperar la presència a espais diaris dels mitjans de comunicació com la càmara del temps de TV3.

Crear una incubadora de negocis per afavorir el naixement de noves empreses .

Celebrar un concurs anual per incentivar l’emprenedoria.

Promoure l’ampliació de la zona comercial per oferir altres oportunitats de negoci i crear llocs de treball.

Crear la figura del gestor personal per a dinamitzar l’emprenedoria i l’activitat empresarial de la ciutat.

12 compromisos

MÉS APARCAMENT I EIXOS COMERCIALS

Revertirem la reducció d’aparcaments posant en marxa de forma urgent la construcció de 400 places sota el Passeig dels Guíxols i 400 places més al sector de Cala Sans.

SÒL INDUSTRIAL

Dinamitzarem la construcció de sòl industrial, per aturar la llista de reducció d’empreses dels darrers anys i atraure noves inversions que generin llocs de feina i oportunitats.

DESTINACIÓ TURISTICA

Coordinarem amb comerciants i hotelers l’oferta de turisme esportiu, cultural, familiar i sènior. Crearem l’Agència de promoció per a contribuir a la competitivitat econòmica de Sant Feliu.

SEGURETAT CIUTADANA

Fomentarem un cos policial de major proximitat per a la ciutadania. Impulsarem un pla d’il·luminació per evitar talls de llum, punts foscos i la il·luminació dels passos de vianants principals.

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Reduirem les tones de residus del contenidor gris per complir amb els objectius que indica la UE. Informarem les accions als veïns per incrementar la conscienciació social envers la generació de residus i la preservació del medi ambient.

TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT

Treballarem per incrementar la confiança amb la ciutadania. Aplicarem l’escolta activa i el diàleg fent que l’ajuntament sigui una administració més eficaç, més eficient, més àgil, propera i accessible.

GENT GRAN I L’ASIL SURÍS

Adaptarem les instal.lacions i ampliarem el nombre de places de l’Asil Surís. Reforçarem els serveis socials d’atenció domiciliària i obrirem un centre de dia prop de l’eixample.

HABITATGE

Som conscients de que és un dels principals problemes de la ciutat. Dinamitzarem la construcció de nous blocs d’habitatges i la cessió de particulars per incrementar el nombre d’habitatges lliures i protegits.

CASINO DELS NOIS CENTRE CULTURAL

Impulsarem un acord amb l’entitat per a reformar l’edifici i convertir-lo en el centre cultural i d’exposicions de referència. Protegirem el patrimoni i incentivarem l’activitat de les entitats culturals.

ESPAI POLIVALENT

Construirem un edifici polivalent que cobreixi la necessitat d’espai de les entitats esportives i associacions i on també s’hi puguin celebrar festes populars com el dinar de la Gent Gran o Carnaval.

JOVENT I ZONA D’OCI

Amplirarem l’horari de la biblioteca en èpoques d’exàmens i obrirem nous espais dedicats a l’estudi. Apostem per la creació d’oci nocturn en una zona segura i respectuosa amb la resta de veïns.

PAÍS I LLENGUA

Ens comprometem amb el mandat de l’U d’octubre. Totes les nacions tenen dret a l’autodeterminació i Catalunya no n’és una excepció. Promourem la llengua i cultura catalana

Vídeos de presentacions

Coneix a les persones que formen part de la candidatura de Junts.

Toni Carrión al programa Líders de TVCB

Vídeo presentació Nines Rivas

Vídeo presentació David González

Vídeo presentació Núria Murlà

Vídeo presentació Sergi Carmona

Vídeo presentació Gemma Arnau

Vídeos de propostes

Accions i propostes detallades del nostre programa per la ciutat.

VOTA JUNTS, VOTA TONI CARRIÓN

Propostes economia i oportunitats

Propostes sentiment Ganxó

Propostes per a les persones

Proposta joves

Proposta habitatge

Proposta polígon industrial

Proposta cultura i talent

Proposta transport públic

Proposta de nou aparcament soterrat al passeig

Toni Carrión presenta els tres eixos principals del programa

Toni Carrión i Angelats Toni Carrión i família

TONI CARRIÓN

Vaig néixer l’any 1977 a Sant Feliu de Guíxols, la meva mare és del barri de Sant Daniel (Girona), va fundar la merceria Pansy a les galeries Sant Joan i el meu pare és de Benamaurel (Granada), abans d’emprendre pel seu compte va treballar als Cafès Roura. Vaig estudiar a l’escola Sant Josep i després a l’institut Sant Elm. L’any 2000 em vaig graduar en Enginyeria Tècnica Industrial a la Universitat de Girona i després em vaig especialitzar en Administració i Direcció d’empreses industrials i de serveis. Actualment treballo com a responsable del segment de grans empreses d’una multinacional i des del 2019 presto serveis a la meva ciutat com a regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Més sobre mi
Familia

La meva germana Cristina i jo venim d’una família de treballadors i emprenedors que sempre s’han esforçat per atendre i ajudar tothom, la Cristina fa anys que dirigeix una escola de Sant Feliu. Fa molt temps que som socis de la vida amb l'Anna que és educadora infantil de vocació i som pares feliços de l’Èric i la Martina.

Aficions

Puc dir amb orgull que les meves aficions són també les meves ocupacions. M’apassionen l’enginyeria, l’arquitectura, la comunicació i la política entesa com l'única opció de coordinació de les societats avançades i per gestionar el bé comú. La política és resoldre, és escoltar i diàleg amb argumentació, és pensament i creixement personal i col·lectiu.

Esports

Des de sempre m’ha agradat l’esport i quan puc acostumo a practicar-ne. Durant anys vaig jugar al Club de Bàsquet Sant Feliu i en una altra etapa vaig entrenar i competir a Bàdminton. Darrerament busco estones per anar a córrer i jugo al pàdel amb amics i companys de feina.

Cultura

M’interessa la cultura, especialment la música i l’arquitectura, com a vehicle de coneixement entre generacions. Vaig treballar molts anys i actualment encara col·laboro com a locutor en mitjans de comunicació d’àmbit local i nacional. En l’aspecte associatiu, sóc membre d’Òmnium Cultural i fundador de l’associació d’Antics Alumnes del Cor de Maria-Sant Josep.

Natura

Acostumo a caminar per l’Ardenya i quan puc, m’escapo a navegar per la costa privilegiada que tenim a Sant Feliu. Vivim en un entorn únic al món que cal protegir per tal que perduri en el temps i les següents generacions puguin gaudir-ne.

Tecnologia

Ja de ben petit era un apassionat de la tecnologia, m’hi entenc bé i m’interessa conèixer la influència que està tenint en l’evolució de les nostres vides. La tecnologia ja és un factor implícit en l’espècie humana i està essent un catalitzador de la nova revolució social i industrial sense dubte.

Agenda i activitats

Últimes notícies

T’explico en primera persona les accions i feina feta a l’ajuntament i el meu treball diari en la millora de la nostra ciutat.

Junts és el partit que més creix a Sant Feliu de Guíxols

Els votants han validat l'estratègia de Junts i passa de quarta a segona força política que suposa créixer de 3 a 4 regidors al consistori

Junts vol convertir el Casino dels Nois en un centre cultural de referència

Hi haurà un restaurant museïtzat amb mostres d’art itinerants d’artistes catalans i a la primera una sala d’exposicions i un espai on s’hi podran realitzar conferències i altres activitats relacionades amb la cultura.

Junts construirà un aparcament sota el Passeig dels Guíxols de 400 places

L'objectiu és dinamitzar el centre de la ciutat i potenciar el comerç local i el sector hoteler, reduir els vehicles en superfície i ordenar el front marítim i oferir espais de marina seca per a embarcacions en temporada baixa

Contacta amb mi

Sigues lliure en expresar-te com vulguis, envia’m els teus comentaris i suggeriments per millorar la nostra ciutat.

Truca’m

618 205 867

Seu local

Avd. Canàries 40 - Sant Feliu de Guíxols

Escriu-me

toni.carrion@guixols.cat